Thursday, October 4, 2012

Penas mai gujartey hai jo kuchey sey wahey mairey
Penas mai gujartey hai jo kuchey sey wahey mairey.
khandha bhi kaharoon ko badalney nahi detey.

No comments: